STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „OLEŃKA”
W SULEJÓWKU
UL. ARMII KRAJOWEJ 34

§ 1
1. Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” w Sulejówku jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, która:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Julita Kwapis.
3. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz statut.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” w Sulejówku.
5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole „OLEŃKA” ul. Armii Krajowej 34 05-071 Sulejówek NIP 739-253-89-55, tel. 534-291-051

§ 2
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” w Sulejówku,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola „Oleńka” w Sulejówku,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ideały pedagogiki inkluzyjnej (włączającej).
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Dzieci ze specjalnymi potrzebami są otoczone szczególną opieką , specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga, terapeuty SI.
4. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
5. Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
3) działania wychowawczo edukacyjne przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
5) przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez częste zbieranie informacji dotyczących postępów dziecka i jakości pracy przedszkola.
6. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkole ustala odpowiednio do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela wspomaganego przez pomoc nauczyciela,
2) wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola planuje nauczyciel – programowo i organizacyjnie,
3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10,
4) wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.
7. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
8. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) pomoc psychologiczno pedagogiczną: indywidualizację tempa pracy dydaktyczno wychowawczej dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
9. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
3) promuje ochronę zdrowia.

§ 4
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku określonym ustawą, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Każdy oddział prowadzi jeden nauczyciel.
3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§ 5
1. Praca dydaktyczno wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program autorski, roczny plan pracy, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli oddziału.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 6
1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia.
3. Przedszkole oferuje zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci, odkrywaniu talentów i zainteresowań:
1) muzyczno- ruchowe,
2) język angielski,
3) sportowe,
4) matematyczne.

§ 6
1. W przypadku, gdy zajęcia stacjonarne w przedszkolu są zawieszone — zajęcia te realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Zawieszenie zajęć stacjonarnych może wynikać z prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności wprowadzenia stanu zawieszenia bądź ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z odrębnym przepisami) lub może być wprowadzone zarządzeniem dyrektora bądź organu prowadzącego, w szczególności z przyczyn określonych w § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, ale także w innych przypadkach (np. braków kadrowych wynikających z absencji, awarii urządzeń przedszkola i innych nieprzewidzianych okoliczności). O przyczynie i przewidywanym czasie trwania zawieszenia informuje się rodziców niezwłocznie.
3. Za zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor, który w szczególności:
1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno komunikacyjnych,
4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;
6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;
7) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
8) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
9) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
10) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
11) może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być, według wyboru dyrektora realizowane:
1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub (Zintegrowana Platforma Edukacyjna)
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, lub
3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
4) w inny niż określone w pkt 1–3 sposób umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. Inny sposób określa dyrektor.
5. Decyzja o odstąpieniu od organizowania zajęć z wykorzystaniem wymienionych metod i technik może być podjęta przez dyrektora wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 7
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą zgodnie z ust. 3.
2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 700 do 1800 oraz w okresie wakacyjnym od 700 do 1700. Każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty ustalonej przed Dyrektora.
3. Przerwę wakacyjną w pracy przedszkola ustala co roku osoba prowadząca.
4. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

§ 8
1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez osobę prowadzącą.
2. Podstawowa opłata za przedszkole /tzw. czesne/ obejmuje:
1) zajęcia wychowawczo-dydaktyczne,
2) zajęcia muzyczne,
3) język angielski,
4) zajęcia logopedyczne (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
5) zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.
3. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie.
4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
5. Opłatę tę uiszcza się z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca.

§ 9
1. W przedszkolu zatrudnia się:
– Dyrektora do spraw pedagogicznych,
– Dyrektora do spraw administracyjnych,
– nauczycieli,
– pracowników obsługi w zależności od potrzeb.
2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

§ 10
1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. Dyrektor do spraw administracyjnych:
1) przyjmuje statut przedszkola,
2) prowadzi zadania związane z administracją i finansami przedszkola,
3) prowadzi sprawy kadrowe (podpisywanie umów o pracę, określanie wynagrodzeń, rozwiązywanie stosunków pracy oraz przyznawanie nagród, ocena pracy i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola),
4) zarządza nieruchomością, w tym naprawy, remonty, przeglądy itp.,
5) dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków bhp dla wszystkich zatrudnionych pracowników,
6) podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
2a. Dyrektor do spraw pedagogicznych:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
3) tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
4) opracowuje ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu;
5) kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z rocznym planem, przygotowywanym według
potrzeb określonych przez organ prowadzących i dyrektora,
7) odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,
8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
9) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli,
10) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
11) organizuje wczesne wspomaganie dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności, a także stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole.
4. Dyrektora, podczas jego nieobecności (wyjazd na szkolenia, konferencje, narady, nieobecność spowodowaną krótkotrwałą chorobą, inne ważne przyczyny), zastępuje wskazany przez organ prowadzący pracownik.

§ 11
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola, w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor do spraw pedagogicznych Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2. Przewodniczącym rady jest Dyrektor do spraw pedagogicznych Przedszkola. Dyrektor:
1) zwołuje i prowadzi zebrania rady,
2) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z prawem,
3) przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4) odpowiada za dokumentowanie pracy rady.
3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
1) ustalenie regulaminu działalności rady,
2) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
3) ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
5) opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
4. Działalność rady jest dokumentowana, a zebrania rady są protokołowane.
5. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu rady są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 12
1. Dla zapewnienia ciągłej i skutecznej pracy wychowawczej i dydaktycznej przyjmuje się, aby ten sam nauczyciel/nauczyciele opiekował się oddziałem przez cały okres uczęszczania danej grupy dzieci do przedszkola.
2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach i treściach realizowanych w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale, a wynikającej z programu wychowania przedszkolnego,
b) rzetelne przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) udział rodziców w sytuacjach edukacyjnych, imprezach organizowanych wspólnie z dziećmi,
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość, a szczególnie:
a) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążenie do osiągania jak najlepszych
7 wyników,
b) zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci,
c) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
d) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez wnikliwą obserwacją, kontakty indywidualne, tworzenie miejsc pracy twórczej,
e) podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich dzieci,
f) dążenie do optymalnego przygotowania dziecka do szkoły,
3) wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską i inną w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec dzieci,
c) włączania rodziców w realizację procesu wychowawczego.

§13
Obowiązki pozostałych pracowników Przedszkola W przedszkolu mogą zostać zatrudnieni nauczyciele zajęć specjalistycznych:
1. Logopeda: do zadań logopedy w Przedszkolu, należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Psycholog: do zadań psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Pedagog specjalny : do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu, należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
3) prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej,
4) planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka;
5) wdrażanie dzieci do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie);
6) ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja).
4. Pedagog: do zadań pedagoga w przedszkolu, należy w szczególności:
1) bieżąca praca z dziećmi w ramach oddziału, w którym dany pedagog świadczy pracę
2) pogłębianie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez wychowawców w placówce,
3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
4) prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej,
5) organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli,
6) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
7) połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.
5. Terapeuta: do zadań terapeuty w przedszkolu, należy w szczególności:
1) bieżąca praca z dziećmi w ramach oddziału, w którym dany pedagog świadczy pracę,
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
3) prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy terapeutycznej,
4) stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka;
5) korygowanie nieprawidłowości procesów i funkcji percepcyjno- motorycznych;
6) ścisła współpraca z rodzicami i nauczycielami W Przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi, tj. pomoc nauczyciela oraz pomoc sprzątającą.
Zadaniami pracowników niepedagogicznych przedszkola jest zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

§ 14
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania poprzez:
1) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy i planów miesięcznych w oddziale,
2) zapoznawanie rodziców z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,
3) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka,
4) włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych,
5) możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola, np. „skrzynka pomysłów”.
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w przedszkolu organizuje się następujące formy współdziałania:
1) zajęcia otwarte i imprezy z udziałem rodziców,
2) indywidualne spotkania i rozmowy rodziców z nauczycielem,
3) artykuły wspomagające działania wychowawcze rodziców oraz podnoszące kulturę pedagogiczną,
4) zebrania ogólne z rodzicami,
5) częste zbieranie informacji dotyczących jakości pracy przedszkola.
3. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) wyrażania swoich opinii,
2) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola poprzez udział w ewaluacji wewnętrznej,
3) rzetelnej informacji o dziecku,
4) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,
5) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.

§ 15
1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.
2. Personel obsługi przyczynia się do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez codzienną sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:
1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki według przydziału czynności,
3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeb placówki.
3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

§ 16
1. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala
się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:
1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,
2) odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola oraz przed i po powrocie do przedszkola,
3) reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi przedszkola,
4) natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora przedszkola – osoby postronnej nie pozostawia się samej na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola,
2. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo.

§ 17
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym ustawą, z zastrzeżeniem w ust. 2.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może
9
uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego objętego odroczeniem.
3. Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:
1) zapisy przyjmuje dyrektor,
2) zapisy dokonywane są w miesiącach luty-czerwiec,
3) dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.
4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
6. Dzieci mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:
a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki,
b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek,
c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi,
d) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez:
a) zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,
b) doskonalenie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań,
c) wyrażanie własnych sądów i opinii,
d) swobodną zabawę.
7. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:
1) dziecko nie uczęszcza bez usprawiedliwienia rodziców ponad 1 miesiąc,
2) rodzice uchylają się bez usprawiedliwienia od obowiązku terminowego płacenia przez okres 14 dni,
3) rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,
4) dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.
8. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu.

§ 18
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.

§ 19
1. Niniejszy statut obowiązuje od 1 września 2022 roku.
2. Ze wskazanym dniem traci moc dotychczasowy Statut Niepublicznego Przedszkola „Oleńka” nadany 1 października 2019 roku.