Informacja dot. Przetwarzania danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole Oleńka

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach prawa dotyczące ochrony danych osobowych, wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z tym informujemy, że dane przetwarzamy w celach:

 1. związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem usług, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie dokumentów księgowych),  rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania.
 2. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. w szczególności art. 74 z (zgodnie z art. 6 ust. 1lit. c) RODO);
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu przedszkola (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. kontaktu  w sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka w placówce. 
 5. zapisu elektronicznego prowadzonego przez przedszkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Niepubliczne Przedszkole Oleńka Sulejówku.

Rodzic/Opiekun, który przekazał Przedszkolu dane osobowe swoje i swojego dziecka ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6.  przeniesienia swoich danych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Rodzic/opiekun, w celu realizacji swoich uprawnień, może zwrócić się do Przedszkola z żądaniem, poprzez wysłanie go za pośrednictwem e-mail: przedszkole.olenka@gmail.com. Przy czym, aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Przedszkole może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu uwierzytelnić Rodzica/Opiekuna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy (świadczenie usług), zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej umowy.