Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie go.

  1. Przedszkole pełni funkcję:
    –społeczną- pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
    –opiekuńczą- szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem

i prawidłowym rozwojem dziecka.
-dydaktyczną- wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przesz świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka. Pełną realizacją wszechstronnej funkcji przedszkola umożliwiają podręczniki zatwierdzone i dopuszczone przez MEN, wyrażające się równymi szansami startu szkolnego dla wszystkich dzieci.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.      W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-17:00

3. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby upoważnione pisemnie przez rodziców na specjalnych drukach dostępnych w przedszkolu. Osoby upoważnione muszą mieć ukończony 18 rok życia i być pouczone o zasadach bezpieczeństwa.

4. Każdy oddział podlega opiece nauczyciela przez cały rok szkolny.

5. W przedszkolny obowiązują stałe pory posiłków:
-śniadanie: 09:00
-obiad: grypy młodsze (parter) 11:30; grupy starsze (I piętro) 12:00
-podwieczorek: grupy młodsze (parter) 14:30; grupy starsze (I piętro 15:00.

6. Opłatę za przedszkole pobiera dyrektor do 5-go każdego miesiąca.

7.  W przedszkolu obowiązuje obuwie zmienne zapewniające dziecku bezpieczną zabawę w przedszkolu.

8. Dane osobowe dzieci i rodziców zawarte w kartach zapisu służą wyłącznie pracy placówki.
9. Informacji o dziecku przebywającym w przedszkolu udziela tylko nauczyciel pracujący z oddziałem lub dyrektor przedszkola.

10. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane.

11. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

12. Rodzic może przyprowadzić do przedszkola tylko zdrowe dziecko. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor lub wychowawca ma prawo prosić rodziców o zaświadczenie lekarskie odnośnie stanu zdrowia dziecka, a także ma prawo nie przyjąć dziecka chorego do przedszkola.

13. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych lekarstw.

14. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi życia przedszkola, które są umieszczane na tablicy ogłoszeń.